Hore
en sk

Obchodné podmienky

cymorka interior design

Všeobecné obchodné podmienky CYMORKA interior design s.r.o.

Článok I
Úvodné ustanovenia

1. Predávajúcim je obchodná spoločnosť CYMORKA interior design s.r.o., so sídlom Ružinovská 9,821 02 Bratislava, IČO 46 688 439, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 81757/B (ďalej len „predávajúci“).
2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá s predávajúcim uzatvára kúpnu zmluvu, resp. si u predávajúceho objednáva voliteľné služby – napr. montáž zakúpeného tovaru.
3. Kúpnou zmluvou je zmluva, na základe ktorej vznikne predávajúcemu povinnosť odovzdať kupujúcemu tovar a kupujúcemu povinnosť tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.
4. Zmluvou o dielo je zmluva, na základe ktorej si kupujúci objednáva u predávajúceho montáž, resp. demontáž zakúpeného tovaru.
5. Podľa týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy vzniknuté na základe kúpnych zmlúv, resp. zmlúv o dielo, prípadne iných zmluvných foriem, uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim.
6. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení nesk. predpisov, resp. iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
7. Odchýlky od týchto VOP sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany dohodli v písomnej forme. V takom prípade majú odchylné zmluvné dojednania prednosť pred znením týchto VOP.
8. Obchodné priestory predávajúceho sa nachádzajú na týchto miestach:
– R1 Centrum, Rožňavská 1, 831 04 Bratislava,
– Pradiareň 1900, Svätoplukova 2A, 821 08 Bratislava.

Článok II
Cenová ponuka, objednávka a uzavretie zmluvy

1. Cenové ponuky predávajúceho, uskutočnené pred uzatvorením zmluvy, resp. pred potvrdením objednávky zo strany predávajúceho (napr. informácie prezentované v reklamných materiáloch alebo podané ústne) sú zásadne nezáväzné, pokiaľ nebudú zahrnuté v zmluve.
2. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za pravdivosť údajov, ktoré uviedol v zmluve, resp. objednávke.
3. Osoba podpísaná na zmluve, resp. objednávke svojím podpisom potvrdzuje, že je kupujúcim, resp. deklaruje svoje oprávnenie konať v mene kupujúceho z titulu svojho funkčného alebo pracovného zaradenia u kupujúceho, prípadne na základe splnomocnenia osobou oprávnenou
konať v mene kupujúceho.
4. V prípade dohodnutej montáže tovaru u kupujúceho na jeho nehnuteľnosti alebo na nehnuteľnosti, vo vzťahu ku ktorej má kupujúci nájomné alebo iné užívacie právo, kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu deklaruje, že má vlastnícke, nájomné alebo iné užívacie
právo k miestu montáže tovaru, a že montáži tovaru na dohodnutom mieste nebránia nijaké právne alebo faktické prekážky.
5. Objednávka sa považuje za prijatú a právne záväznú momentom potvrdenia zo strany predávajúceho. Tento moment sa považuje za moment platnosti a účinnosti zmluvy.
6. Pokiaľ kupujúci nemá možnosť podpísať objednávku v obchodných priestoroch predávajúceho, je povinný zaslať e-mailom podpísanú záväznú objednávku na základe preloženej cenovej ponuky.
7. Vedľajšie dojednania zmluvných strán sú platné a účinné iba v prípade, ak boli potvrdené zo strany predávajúceho.
8. Po uzavretí zmluvy je možné zmluvu zmeniť, resp. upraviť iba na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán.
9. Kupujúci je oboznámený so špecifikáciou objednávaného tovaru a vyjadruje záväzný súhlas s jeho vybraným prevedením.
10. Kupujúci súhlasí s objednaním tovaru v rozmeroch uvedených v pôdorysoch, nárysoch, ďalej súhlasí s vizuálnym prevedením z perspektívy, vybratými materiálmi a usporiadaním skriniek a materiálov použitých v objednávke.
11. Pri objednávaní závesov je kupujúci povinný oznámiť špecifické požiadavky na závesy, ich prevedenie, riasenie, výšku zavesenia nad zemou a pod. V opačnom prípade bude dodané štandardné prevedenie a dodatočné požiadavky na úpravu budú zo strany predávajúceho
dodatočne vyúčtované kupujúcemu.
12. Kupujúci berie na vedomie, že tovar sa môže líšiť odtieňom, farbou, štruktúrou, počtom sukov a pod. od vzorky vybranej pri osobnom stretnutí, a to hlavne pri prírodných materiáloch ako drevo, dýha, kameň, kov a iné materiály.
13. Pri dodávkach tovaru z prírodných materiálov ako ľan, bavlna, vlna, viskóza, drevo, mramor a pod., sú prípustné odchýlky vo farbe, štruktúre a textúre od vzorkovníkov alebo katalógov, ako aj odchýlky vo veľkosti +/- 5%, pokiaľ nie je zo strany výrobcu tovaru z týchto materiálov uvedená iná prípustná odchýlka vo veľkosti. Obzvlášť textílie z ľanu, bavlny a viskózy sú veľmi citlivé na vlhkosť, pranie a žehlenie, čo môže výrazne ovplyvniť ich rozmery.
14. Predávajúci zodpovedá za riadne dodanie tovaru a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať. Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci alebo ním poverená osoba na dodací list alebo preberací protokol.
15. Kupujúci bol poučený o starostlivosti, údržbe a ochrane jednotlivých materiálov návodom na údržbu a starostlivosť, resp. priloženými návodmi na údržbu od výrobcov.

Článok III
Platobné podmienky a sankcie

1. Fakturácia kúpnej ceny, ceny za dopravu tovaru, ceny za montáž tovaru, prípadne inej ceny (ďalej len „cena“) sa vo všeobecnosti uskutočňuje podľa cien dohodnutých medzi zmluvnými stranami.
2. Po zameraní priestoru sa môže cena zmeniť vzhľadom na novonamerané rozmery priestoru, zmenu inštalácie alebo prekážku v priestore, ktorá nebola prvotne špecifikovaná.
3. Na základe uzavretia zmluvy v zmysle týchto VOP predávajúci vystaví kupujúcemu zálohovú faktúru, ktorej predmetom je záloha vo výške 100 % kúpnej ceny, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci je povinný v plnej výške zaplatiť predávajúcemu zálohu na kúpnu
cenu, a to do dňa splatnosti v zmysle zálohovej faktúry. V prípade nesplnenia tohto záväzku zo strany kupujúceho je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.
4. Vo faktúre sa uvádza DPH v zákonnej výške, platnej v deň vystavenia faktúry.
5. Uplatnenie zľavy v rámci fakturácie sa uskutočňuje výhradne na základe dohody zmluvných strán.
6. V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy po zameraní priestoru a zaplatení zálohy je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 70 % sumy zaplatenej zálohy, pričom túto sumu si predávajúci voči kupujúcemu uplatní zo zaplatenej zálohy.
7. V prípade neuhradenia faktúry – daňového dokladu v lehote splatnosti sa kupujúci dostáva do omeškania. V takomto prípade je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho úroky z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
8. Ak kupujúci nie je schopný prebrať tovar z dôvodu, že priestor nie je dokončený, resp. nie je spôsobilý pre umiestnenie tovaru, bude mu zo strany predávajúceho účtované skladné vo výške 50,- EUR plus DPH / 1 m2 skladovacej plochy za každý začatý kalendárny mesiac.

Článok IV
Preprava a montáž tovaru

1. Prepravu tovaru a príslušenstva na miesto určené zo strany kupujúceho vykoná predávajúci výhradne na základe dohody zmluvných strán.
2. Montáž tovaru a príslušenstva na mieste určenom zo strany kupujúceho vykoná predávajúci výhradne na základe dohody zmluvných strán.
3. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri preprave a montáži tovaru a príslušenstva.
4. Predpokladom pre vykonávanie montážnych, resp. dekoračných prác zo strany predávajúceho je pripravenosť priestorov montáže tovaru. Kupujúci je povinný zabezpečiť dostatočnú priechodnosť a kapacitu priestorov, kde bude tovar pred montážou uskladnený, ako aj
dostatočný manipulačný priestor pre jeho následnú montáž. S ohľadom na technologické postupy montáže je kupujúci povinný zabezpečiť v mieste montáže zodpovedajúce podmienky – najmä dostatočné osvetlenie, stabilný zdroj elektrickej energie 220/230 V za účelom pripojenia
príslušných zariadení (napr. vŕtačka, vysávač a pod.) a teplotu v mieste montáže v rozpätí 18 – 30 °C.
5. Kupujúci zodpovedá za to, aby inštalácie elektriny, vody a iných rozvodov boli zrealizované podľa inštalačných plánov predávajúceho, ktoré boli odsúhlasené medzi zmluvnými stranami.
6. Ak nebolo vykonané odborné zameranie zo strany predávajúceho, zodpovedá za správnosť rozmerov priestoru pre umiestnenie tovaru kupujúci. Rovnako tak kupujúci v každom prípade zodpovedá za stavebnú pripravenosť priestorov montáže tovaru. V prípade nedostatočnej
stavebnej pripravenosti priestorov je predávajúci oprávnený odložiť montáž do doby, než bude zo strany kupujúceho zaistená náprava (v takom prípade neplynú lehoty určené pre predávajúceho). Pokiaľ v rozmeroch alebo prístupe (priechodnosti) do priestoru, kde má byť
tovar podľa inštalovaný, nastanú od uzavretia zmluvy alebo od vykonania zamerania priestoru akékoľvek zmeny, je kupujúci povinný predávajúceho o tejto skutočnosti informovať a jednoznačne špecifikovať rozsah takýchto zmien. Pokiaľ tak kupujúci neurobí, predávajúci
nezodpovedá za správnosť rozmerov dodávaného tovaru, resp. ich vhodnosť do daného priestoru. Kupujúci v takomto prípade preberá zodpovednosť za nevhodnosť umiestnenia a montáže tovaru do daného priestoru.
7. Prípadné dodatočné a vopred nepredvídateľné práce (najmä úpravy spojené s montážou tovaru a pod.) nie sú zahrnuté v cenovej ponuke predávajúceho, pričom zo strany predávajúceho budú dodatočne vyúčtované kupujúcemu.
8. Pri dekoračných prácach v interiéri predávajúci, resp. ním poverené osoby používajú väčšinou rebrík a v prípade prác vo výške nad 300 cm väčšinou lešenie. Zo strany kupujúceho je potrebné vopred oznámiť tieto skutočnosti predávajúcemu.
9. Kupujúci je povinný vopred oznámiť predávajúcemu polohu rozvodov sietí v stenách, na ktorých bude prebiehať montáž a upozorniť ho na iné dôležité okolnosti spojené s montážou tovaru.
10. Kupujúci sa zaväzuje pri objednávaní tapetovania zabezpečiť pripravenosť steny, t.j. stena musí byť suchá, hladká a rovná. V opačnom prípade predávajúci nemôže vykonať tapetovanie, resp. bude potrebné vykonať práce nad rámec objednávky, ktoré budú zo strany predávajúceho
dodatočne vyúčtované kupujúcemu.
11. Pri objednávaní tapiet je prípustný odpad z tapiet do veľkosti max. 1 rolky.
12. Pri tapetovaní predávajúci negarantuje vyhotovenie neviditeľných spojov tapiet, nakoľko finálne vyhotovenie spojov tapiet je ovplyvnené viacerými faktormi (napr. rovnosť steny, svetelné pomery, atď.). 13. V prípade montáže tovaru na priestore, na ktorom prebiehajú montážne práce zo strany tretích osôb (napr. stolárske práce, elektrikárske práce a pod.), predávajúci odporúča, aby termín montáže a dekorovania závesov, tapiet a iných dekoratívnych prvkov v interiéri bol dohodnutý ako posledný pri budovaní interiéru, a to z dôvodu, aby nedošlo k ich zašpineniu, poškodeniu, resp. znehodnoteniu zo strany tretích osôb.
14. Približná doba potrebná na montáž tovaru (dekorovanie a iné práci v interiéri) bude zo strany predávajúceho vopred oznámená kupujúcemu, pričom však môže byť prekročená vzhľadom na priebeh prác, neočakávaných okolností alebo skrytých vád.
15. Po ukončení montáže tovaru zabezpečí predávajúci bežné upratanie miesta montáže tovaru, vrátane povysávania a odstránenia odpadu. V prípade požiadavky na profesionálne poupratovanie miesta montáže tovaru (dôkladné povysávanie, umytie okien, atď.) je kupujúci
povinný na túto skutočnosť vopred upozorniť predávajúceho.
16. Ukončenie montáže tovaru zo strany predávajúceho bude potvrdené podpisom obidvoch zmluvných strán v preberacom protokole, v ktorom musia byť uvedené aj prípadné vady montáže tovaru. V opačnom prípade predávajúci nezodpovedá za vady montáže tovaru.

Článok V
Záruka na tovar a reklamácia tovaru

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim, a to v súlade s ustanovením § 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim počas plynutia záručnej lehoty, a to v súlade s ustanovením § 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
3. Záručná doba začína plynúť momentom prevzatia tovaru zo strany kupujúceho.
4. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté na tovare z dôvodu nesprávnej obsluhy, nevhodného ošetrenia a údržby, neodborného zásahu, manipulácie, chybného zostavenia, skladovania, nesprávneho pripojenia alebo inštalácie, neodborného alebo neprimeraného zaobchádzania,
a tiež škody vzniknuté používaním, bežným opotrebovaním, úmyselným poškodením, zásahom vyššej moci alebo pôsobením iných vonkajších vplyvov.
5. Záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré vznikli neodborným zásahom alebo neodbornou inštaláciou tovaru akýmikoľvek osobami, s výnimkou dohodnutej montáže tovaru zo strany predávajúceho.
6. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase jeho odovzdania kupujúcemu; ak však nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho neskôr, je rozhodujúci čas tohto prechodu.
7. Predávajúci nebude akceptovať právo kupujúceho z vád tovaru, ak kupujúci neoznámi predávajúcemu vady tovaru vo forme písomnej reklamácie, preukázateľne doručenej predávajúcemu osobne alebo prostredníctvom doporučenej listovej zásielky:
– bez zbytočného odkladu po tom, čo takéto vady tovaru zistí,
– bez zbytočného odkladu po tom, čo takéto vady tovaru mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke tovaru.

Článok VI
Spracovanie a ochrana osobných údajov

1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom splnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim.
2. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so zhromaždením údajov, ktoré oznámil predávajúcemu v súvislosti so zmluvou, resp. objednávkou, a to i v prípade, že k uzavretiu zmluvy nedôjde.
3. Kupujúci súhlasí so spracovaním údajov v informačnom systéme predávajúceho, s ich uchovávaním po celú dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu potrebnú na ochranu práv predávajúceho po skončení zmluvného vzťahu.
4. Spracovanie a ochrana osobných údajov zo strany predávajúceho budú realizované v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Článok VII
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré neboli medzi zmluvnými stranami osobitne dohodnuté a nie sú obsiahnuté v týchto VOP, sa riadia vo vzťahu k uzavretým kúpnym zmluvám príslušnými ustanoveniami § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a vo vzťahu k uzavretým zmluvám o dielo ustanoveniami § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka.
2. Ak sa niektoré ustanovenie zmluvy alebo týchto VOP bez výslovnej vôle oboch zmluvných strán stane neplatným alebo neúčinným, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných zmluvných dojednaní.
3. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci svojím podpisom na objednávke, resp. zmluve potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto VOP, ich obsahu porozumel a súhlasí s ich znením.

Všeobecné obchodné podmienky vo verzií PDF.

CYMORKA interior design s.r.o.
R1 Centrum, Rožňavská 1, 831 04 Bratislava
Pradiareň 1900, Svätoplukova 2A, 821 08 Bratislava

tel.:+421 948 955 944

www.cymorka.sk, info@cymorka.sk